Jouw privacy telt

1. Jouw privacy telt

Je privacy is erg belangrijk voor ons. We willen je persoonsgegevens op een wettelijke, correcte en transparante manier verwerken. In deze privacyverklaring leggen we uit welke persoonsgegevens we van jou als natuurlijke persoon verzamelen en verwerken. We hebben het hier voortaan altijd over gegevens van jou als burger, of als andere betrokkene, zoals begunstigde, contactpersoon in een bedrijf, enz. In welke hoedanigheid ook, je rechten blijven dezelfde en ons bestuur gaat even zorgzaam om met je gegevens.
Lokaal bestuur Sint-Truiden is de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens.

Daarnaast verwerken we ook persoonsgegevens in opdracht van de Vlaamse en Federale overheid. Daarbij volgt het de instructies van die andere entiteit.

Je moet erop kunnen vertrouwen dat het bestuur zorgvuldig en veilig met de persoonsgegevens omgaat. Om dit te kunnen garanderen heeft het bestuur een goedgekeurd informatieveiligheidsbeleid. Dit beleid is in lijn met de relevante wetgeving.

2. Waarom verwerkt het bestuur persoonsgegevens?

Het lokaal bestuur ijvert voor een efficiënte en kwalitatieve dienstverlening om het welzijn van alle inwoners van onze gemeente te verbeteren. Het bestuur engageert zich om uw persoonlijke informatie steeds veilig te beheren.

3. Mag het bestuur persoonsgegevens verwerken?

Als overheidsinstantie waken we er over om uw gegevens uitsluitend te verwerken als we hier een geldige rechtsgrond voor hebben. In hoofdzaak verwerkt het bestuur persoonsgegevens uitsluitend in het kader van een wettelijke opdracht of in het algemeen belang. In een beperkt aantal gevallen doen we dit op basis van een contractuele verbintenis of om de vitale belangen van een natuurlijke persoon te beschermen.
In alle andere gevallen zullen we u vragen om uw toestemming te geven voor het verwerken van uw gegevens. Dat is onder andere het geval voor:

  • Het gebruik van cookies op de website;
  • Verwerken van beeldmateriaal: foto’s en video’s;
  • Gebruik van contactgegevens voor nieuwsbrieven waarvoor u inschrijft;

4. Hoe verzamelt het bestuur persoonsgegevens?

Het verzamelen van persoonsgegevens gebeurt op drie manieren:

  • Het bestuur vraagt rechtstreeks bij u uw persoonsgegevens op.
  • Het bestuur raadpleegt bovenlokale authentieke gegevensbronnen van de overheid, zoals het rijksregister, de kruispuntbank sociale zekerheid, de dienst inschrijvingen voertuigen, patrimoniumdocumentatie, enz.
  • Het bestuur ontvangt uw persoonsgegevens van andere overheidsinstanties, zorginstellingen, … in kader van uw aanvraag.

5. Wie verwerkt de persoonsgegevens?

De verwerkingen van persoonsgegevens gebeuren door medewerkers van het bestuur. Alle medewerkers vallen onder het wettelijke beroepsgeheim. Onze medewerkers worden continu bijgeschoold over het belang van privacy en gegevensbescherming.

De medewerkers maken gebruik van geautomatiseerde systemen, die aangekocht zijn bij derden. Naast de IT-leveranciers, heeft het bestuur ook contracten in functie van personeelsbeheer, juridische bijstand, … Deze leveranciers zijn verwerkers die in opdracht van het bestuur persoonsgegevens behandelen. Om de privacy te garanderen, wordt ernaar gestreefd om een verwerkersovereenkomst met elk van deze leveranciers af te sluiten. Deze leveranciers zijn gehouden aan dezelfde rechtsgronden en beveiligingsmaatregelen als deze die van toepassing zijn op het bestuur.

Het bestuur kan samenwerken met andere overheidsinstanties. Deze partijen kunnen ook persoonsgegevens uitwisselen. Om de privacy te garanderen maken we altijd contractuele afspraken over finaliteit, proportionaliteit, vertrouwelijkheid en beveiliging van de gegevensuitwisseling.

Het bestuur kan ook uw persoonsgegevens vrijgeven:

  • (i) indien wij hiertoe verplicht zijn volgens de wet of een ander wettelijk proces; 
  • (ii) aan wetshandhavingsautoriteiten of andere overheidsinstanties in overeenstemming met hun wettelijke bevoegdheden;
  • (iii) wanneer wij denken dat vrijgave noodzakelijk of passend is om lichamelijke schade te voorkomen; of
  • (iv) in verband met een onderzoek van vermoede of effectieve frauduleuze of illegale activiteiten.

6. Doorgifte van gegevens

Het bestuur bewaart en verwerkt uw gegevens in hoofdzaak binnen de Europese Unie. Het bestuur zal ook enkel IT-systemen gebruiken die binnen de Europese Unie actief zijn.

Indien er geen gelijkwaardig alternatief is binnen de zone kan het bestuur gebruik maken van toepassingen die gegevens verwerken in landen buiten de Europese Unie, voor zover deze toepassingen voldoende waarborgen geven dat ze voldoen aan de Europese verordening, bij voorkeur omdat ze zich in de zogenaamd veilige landen bevinden.

7. Bewaart het bestuur persoonsgegevens?

Het bestuur bewaart persoonsgegevens en baseert zich hiervoor op de wettelijk vastgelegde bewaartermijnen.

8. Hoe beveiligt het bestuur persoonsgegevens?

Het bestuur treft gepaste administratieve, technische en fysieke beveiligingsmaatregelen om persoonsgegevens te beschermen tegen onopzettelijke of onwettige verwijdering, onopzettelijk verlies, ongeoorloofde aanpassing, ongeoorloofde openbaarmaking of toegang, misbruik en enige andere onwettelijke vorm van verwerking van de persoonsgegevens in ons bezit.

9. Jouw rechten en keuzes

Je kunt je gegevens inkijken.

Wil je inzage in de gegevens die het bestuur over jou verwerkt, laat het dan weten. Sommige gegevens kun je zelf rechtstreeks inkijken via bijvoorbeeld het omgevingsloket. Als je je recht van inzage uitoefent zal het bestuur je een zo volledig mogelijk overzicht geven van jouw gegevens.

Je kunt je gegevens laten verbeteren.

Het kan gebeuren dat bepaalde gegevens die het bestuur over jou heeft opgeslagen niet (meer) correct zijn. Je kunt altijd vragen om die gegevens te laten verbeteren of vervolledigen voor zover dit wettelijk is toegelaten.

Je kunt je gegevens laten verwijderen.

Je kunt altijd vragen om gegevens die het bestuur bijhoudt te laten verwijderen voor zover dit wettelijk is toegelaten.

Je kunt je verzetten tegen bepaald gebruik van gegevens

Ben je het niet eens met de manier waarop het bestuur bepaalde gegevens verwerkt, dan kun je je daartegen verzetten. Verzet dat wij zullen inwilligen tenzij er wettelijke of dwingende gronden zijn om dat niet te doen, wat bijvoorbeeld het geval is als wij gegevens verwerken om de openbare veiligheid te garanderen.

Je kunt je verzetten tegen automatische profilering.

Het bestuur maakt geen gebruik van profilering op basis van automatische verwerkingen (algoritmes).

Je kunt vragen om je gegevens over te dragen aan een derde partij

Je hebt het recht om te vragen om persoonsgegevens die je zelf aan het bestuur hebt verstrekt, aan jou of rechtstreeks aan een derde partij over te dragen. De privacywetgeving voorziet wel een aantal beperkingen op dit recht, waardoor het niet van toepassing is op alle gegevens.

10. Digitale verzoekuitoefening rechten van betrokkenen

Je kan via een digitaal formulier (link hieronder) een aanvraag doen voor de uitoefening van jouw rechten als betrokkene, gelet op de verwerking van persoonsgegevens door lokaal bestuur Sint-Truiden. Wees altijd zo specifiek mogelijk als je je rechten wilt uitoefenen. Dan kan het bestuur je vraag concreet en correct behandelen.

Je zal je vooreerst moeten identificeren, waarna je de aanvraag kan invullen (zo volledig en duidelijk mogelijk). Deze zal vervolgens naar het bevoegde interne team worden verzonden, dewelke over zal gaan tot registratie van de aanvraag.
Hiervan zal je bericht ontvangen. 

Een schriftelijk verzoek dient te worden gericht aan: 

Lokaal bestuur Sint-Truiden
Kazernestraat 13
3800 Sint-Truiden
België
E-mail: privacy@sint-truiden.be

Om te vermijden dat iemand anders je rechten uitoefent, moet het bestuur je identiteit verifiëren. Wanneer je liever geen gebruik maakt van het digitale formulier, dan dien je voor de identificatie van je identiteit op het stadskantoor langs te komen.
Vanaf jouw identificatie, start de antwoordtermijn van het lokaal bestuur. Het bestuur heeft een termijn van 30 kalenderdagen om jouw aanvraag te behandelen en je te antwoorden.
In geval van behandeling van een complexe aanvraag, wordt de antwoordtermijn verlengd naar 60 kalenderdagen. 

Aanmelden met eID, ITSme of een andere digitale sleutel

Aanvraag indienen zonder aanmelden

11. Updates met betrekking tot deze privacyverklaring

Het bestuur kan deze privacyverklaring aanpassen. De meest recente versie vind je altijd hier.

12. Hoe ons te contacteren?

Het bestuur heeft een functionaris voor gegevensbescherming aangesteld. Deze bewaakt de toepassing van de wettelijke verplichtingen inzake gegevensbescherming en kan u aanspreken als u vragen heeft bij de uitoefening van de hierboven opgesomde rechten die u geniet.
Gegevens data protection officer/ functionaris gegevensbescherming: privacy@c-smart.be 

Indien u vragen of opmerkingen heeft over ons beleid “bescherming van persoonsgegevens”, of indien u uw rechten wenst uit te oefenen of de informatie die wij over u bezitten wenst te updaten, gelieve ons te contacteren op:

Om te vermijden dat iemand anders je rechten uitoefent, kan het bestuur je identiteit verifiëren.
Wees altijd zo specifiek mogelijk als je je rechten wilt uitoefenen. Dan kan het bestuur je vraag concreet en correct behandelen.

Wil je meer informatie of ga je niet akkoord met het standpunt van het bestuur?

Surf dan zeker naar de site van de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit.
Je kunt ook daar een klacht indienen.

Deze privacyverklaring werd goedgekeurd door het college van burgemeester en schepenen van de stad Sint-Truiden op 8 juli 2022.

Laatst aangepast op: 14-03-2024 om 12u30
Naar top